top of page
ukládej data průběžně
9EEACAE1-B502-49E8-A2CF-1D0826E096D5_edited.png

damo

logo na web mni (4)_edited.png

by Charles Abroad 

king charles-03_edited_edited.png
Damo - editace 
first name:*
Kopie návrhu Bez názvu (1).png
4_edited.png
last name:*
student number:*
(you can find it on your ISIC card below the photo, and it's also the number you use to log into CAS)
contact email*
(will not be published)
faculty:*
field of study:*
academic year:*
type of stay*
language of study*
program:*

vyplňují studenti, kteří byli na praktické stáži:

Country of the study abroad program: *:
University/company of the traineeship: *
City of the study abroad program: *

vyplňují studenti, kteří byli na praktické stáži:

Country of the study abroad program: 
City of the study abroad program: *
University of the study abroad program: *

1. generally about the university/organization

What comes to your mind first when you think of your "adoptive" university or organization where you did your internship? What made it unique? What did the spaces in which you studied/worked look like and what was their equipment?

2. studium a přístup ke studentům*

Study stays: How did the study methods at the foreign university differ (e.g., different organization of the semester, different exam methods, different course management, etc.)? Did the approach of teachers and administration to students differ in any way?
Internships: What position do interns/students have in the organization? How did the organization representatives approach you? Would you recommend this place to other interns?

3. life at the university - study stays only

What does life at the university look like? Are there any student associations? Are there elective subjects available that introduce the language and culture of the host country? Does the university organize leisure activities for its students?

4. language requirements

Did you communicate in English or in the host country's language? What language requirements does the university have?

point evaluation*

How satisfied were you with the university?
I'm not satisfied at allI'm rather unsatisfiedNeutral rating - it had its pros and consjsem spokojený(á), až na pár drobnostíI'm very satisfied, it was the best!
5. How did the city affect you?*
How would you characterize it (busy, calm, student-oriented, cosmopolitan...)? What is interesting to see here? What were your favorite places? Please try to expand on your answer.

bodové hodnocení*

Jak bys ohodnotil(a) město?
Super! Bez chybičky!vůbec se mi nelíbilojsem spíš nespokojený(á)neutrální hodnocení - mělo své výhody i nevýhodymoc se mi tu líbilo, až na pár drobnostíSuper! Bez chybičky!

6. Jak lze vyjít se stipendiem?*

Jak lze podle Tvojí zkušenosti vyjít ve městě se stipendiem? Kolik procent výdajů Ti pokrylo? Jaký je Tvůj názor na ceny v zemi obecně?

7. Jak ušetřit?

Poraď prosím spolužákům, jak ušetřit - Kde nakupovat? Jaké služby lze v rámci úspory financí využívat? 

bodové hodnocení*

Jak jsi to zvládal(a) s financemi?
nezvládal(a) jsem tonezvládal(a) jsem tozvládal(a) jsem, ale obtížněbez velkých potížípeníze mi stačily akorátneměl(a) jsem potíže, ještě mi zbývalo
8. Jaké ubytování sis zvolil(a)?*
 Doporučil(a) bys jej ostatním? A pokud ne, jaká varianta ubytování je podle Tvých zkušeností nejlepší (kolej, ubytování v soukromém bytě, soukromá kolej, sdílený pokoj a podobně...)?

Neměl(a) bys fotografii ubytování na koleji? 

nahrát fotografii
P1060821.jpeg

bodové hodnocení ubytování*

moje spokojenost s ubytováním
neutrální hodnocení - mělo to výhody i nevýhody.nejsem vůbec spokojený(á)jsem spíš nespokojený(á)neutrální hodnocení - mělo to výhody i nevýhody.jsem spokojený(á), až na pár drobnostíjsem moc spokojený(á), bylo to nejlepší!

9. Jazyk a kultura

Jakých kulturních odlišností sis všiml(a)? Jak ses vypořádával(a) s národním jazykem? Byl to i jazyk Tvého studia? Máš pocit, že ses se v jazyce díky pobytu posunul(a)?

10. Doprava a cestování

Využil(a) jsi pobytu k cestování a objevování státu? Jaké jsou tvoje nejlepší cestovatelské zážitky? Co naopak nedoporučuješ?
11. Proč právě sem?*
V čem je univerzita a lokalita výjimečná? Proč bys své kamarády do "své" země/ města a na tuto univerzitu poslal(a) ty?
12. Kdybych jel(a) znovu, určitě bych si nezapomněl(a) zabalit...
13. Před odjezdem bych býval(a) rád(a) věděl(a), že...
14. Nejtěžší pro mě bylo....
15. Nejvíc mě překvapilo, že...

fotografie

Budoucí generace Ti budou vděčné za obrazovou dokumentaci. Vypátral(a) bys ve svém archivu nějaké fotografie ze svého pobytu?

úvodní fotografie

Tato fotografie bude použita u Tvé závěrečné zprávy jako úvodní
nahrát fotografii
Návrh bez názvu (23).png
P1060821.jpeg

další fotografie - až 10

vyber soubory
Vyber prosím tagy, které vystihují tvůj pobyt*:
Svou zprávu můžeš zveřejnit anonymně (pod křestním jménem či přezdívkou), nebo k ní přidat své jméno a kontakt, aby se s tebou ostatní studenti mohli v případě potřeby spojit. 

jak se rozhodneš?

Tvá zpráva je zveřejněna anonymě

Tvá zpráva je zveřejněna jako anonymní. Můžeš zveřejnit svůj kontakt a být tak k dispozici studentům, kteří potřebují poradit. 

Tvá zpráva je zveřejněna s kontaktem

Tvá zpráva je zveřejněna včetně kontaktů, které jsi vyplnil(a) níže. Zde můžeš vyplnit další kontakty, editovat je nebo zprávu zcela anonymizovat. 

+

profilový obrázek

(bude se zobrazovat spolu s tvou zprávou)

logo na web mni (4)_edited.png
logo na web mni (4)_edited.png
nahrát fotografii

1. generally about the university/organization

What comes to your mind first when you think of your "adoptive" university or organization where you did your internship? What made it unique? What did the spaces in which you studied/worked look like and what was their equipment?
Toto pole je povinné!

2. studium a přístup ke studentům*

Study stays: How did the study methods at the foreign university differ (e.g., different organization of the semester, different exam methods, different course management, etc.)? Did the approach of teachers and administration to students differ in any way?
Internships: What position do interns/students have in the organization? How did the organization representatives approach you? Would you recommend this place to other interns?
Toto pole je povinné!

3. life at the university - study stays only

What does life at the university look like? Are there any student associations? Are there elective subjects available that introduce the language and culture of the host country? Does the university organize leisure activities for its students?
Toto pole je povinné!

4. language requirements

Did you communicate in English or in the host country's language? What language requirements does the university have?
Toto pole je povinné!

point evaluation*

How satisfied were you with the university?
I'm not satisfied at allI'm rather unsatisfiedNeutral rating - it had its pros and consjsem spokojený(á), až na pár drobnostíI'm very satisfied, it was the best!
Toto pole je povinné!
5. How did the city affect you?*
How would you characterize it (busy, calm, student-oriented, cosmopolitan...)? What is interesting to see here? What were your favorite places? Please try to expand on your answer.
Toto pole je povinné!

point evaluation*

How would you rate the city?
I'm not satisfied at all.I'm rather unsatisfied.Neutral rating - it had its pros and cons.I'm satisfied, except for a few minor things.I'm very satisfied, it was the best!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
P1060821.jpeg

point evaluation

Toto pole je povinné!

6. How to get by with a scholarship?*

Based on your experience, how to get by in the city with a scholarship? How much of your expenses did it cover? What is your opinion on prices in the country in general?

7. How to save money?

Please advise your classmates on how to save money - Where to shop? What services can be used to save money?

point evaluation*

How did you manage with finances?
I'm not satisfied at allI'm rather unsatisfied.Neutral rating - it had its pros and cons.I'm satisfied, except for a few minor things.I'm very satisfied, it was the best!
8. What kind of accommodation did you choose?*
Would you recommend it to others? If not, what type of accommodation do you think is the best based on your experience (dormitory, private apartment, private dormitory, shared room, etc.)?

Do you have a photo of the dormitory accommodation?

upload photo
My satisfaction with the accommodation:
I'm not satisfied at all.jsem spíš nespokojený(á)Neutral rating - it had its pros and cons.I'm satisfied, except for a few minor things.I'm very satisfied, it was the best!

9. Language and culture

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
What cultural differences did you notice? How did you deal with the national language? Was it also the language of your study? Do you feel like you've made progress in the language thanks

10. Transportation and traveling

Did you take advantage of your stay to travel around your country/nearby countries? What are your best travel experiences? What do you not recommend?
11. Why specifically here?
What makes the university and location exceptional? Why would you send your friends to "your" country/city and this university?
Toto pole je povinné!
12. If I were to go again, I definitely wouldn't forget to pack...
13. Before leaving, I would have liked to know that...
14. The hardest thing for me was...
15. I was most surprised by...

photos

Future generations will appreciate your visual documentation. Can you dig up some photos from your stay in your archive?

introductory photo

This photo will be used as the introductory photo for your final report
upload photo
Návrh bez názvu (23).png
P1060821.jpeg

additional photos - up to 10

select files
Please select the tags that describe your stay*:
please select at least one tag!
You can publish your message anonymously (under a first name or nickname), or add your name and contact information so that other students can reach out to you if necessary.

How do you decide?

Your message is published anonymously.

Your message is published as anonymous. You can publish your contact and thus be available to students who need advice.

share with a contact info

Your message is published with contact information

Your message is published including the contacts you have filled in below. Here you can fill in additional contacts, edit them, or completely anonymize the message.

anonymize the message

+

profilový obrázek

profile picture

(bude se zobrazovat spolu s tvou zprávou)

logo na web mni (4)_edited.png
logo na web mni (4)_edited.png
upload a photo
bottom of page